Villkor

Genom att gå in på den här webbplatsen godkänner du att du är bunden av webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor kommer du inte få använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning. Ovanstående stycke om ansvarsbegränsningar gäller endast den allmänna användningen av denna webbplats. Den gäller inte för det avtal som uppstår till följd av ett köp som du gör på denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Alla upphovsrätter, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter i och på vår webbplats och allt innehåll och all programvara som finns på webbplatsen förblir den exklusiva äganderätten till Xero Shoes EU s.r.o. , med säte på Vinohradská 35/25 120 00 Prag, Tjeckien, ID nr: 11770589, registrerad i handelsregistret som förs av regiondomstolen i Prag, sektion C, inlaga nr 357956 (nedan kallad "Xero Shoes") och/eller dess licensgivare. Det är förbjudet att använda våra varumärken, vårt innehåll och vår immateriella egendom utan uttryckligt skriftligt medgivande från Xero Shoes.

Det får du framför allt inte göra:

* Återpublicera material från vår webbplats utan vårt skriftliga samtycke.
* Sälja eller hyra ut material från vår webbplats.
* Reproducera, duplicera, skapa derivat, kopiera eller på annat sätt utnyttja material från vår webbplats i något syfte.
* Omfördela något innehåll från vår webbplats, även på en annan webbplats.

Acceptabel användning

Du bekräftar att du endast använder vår webbplats för lagliga ändamål och på ett sätt som inte inkräktar på våra rättigheter eller begränsar eller hindrar någon annans användning och åtnjutande av webbplatsen. Till förbjudet beteende hör att trakassera eller orsaka lidande eller olägenhet för någon annan användare, överföra obscent eller stötande innehåll eller störa det normala flödet av dialog på vår webbplats.

Du får inte använda vår webbplats för att skicka oönskade kommersiella meddelanden. Du får inte använda innehållet på vår webbplats för något marknadsföringsrelaterat ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

För att underlätta för våra kunder skapar vi användarkonton när du gör en beställning och du får ditt användarnamn och lösenord via e-post.

Begränsad åtkomst

Vi kan i framtiden behöva begränsa tillgången till delar av (eller hela) vår webbplats och förbehåller oss alla rättigheter att göra det. Om vi vid något tillfälle ger dig ett användarnamn och lösenord för att du ska kunna få tillgång till begränsade delar av vår webbplats måste du se till att både ditt användarnamn och lösenord hålls konfidentiella.

Behörigheter

Du bekräftar att du genom att göra ett köp på denna webbplats eller genom att bli en affilierad partner till denna webbplats kan
få olika e-postmeddelanden, inklusive, men inte begränsat till, beställningsinformation, nyhetsbrev och tillkännagivanden. Du bekräftar vidare att recensioner som lämnas för denna webbplats kan förekomma på denna webbplats samt i kampanjer online. Du bekräftar vidare att du, med undantag för e-postmeddelanden som direkt rör en specifik beställning, har möjlighet att när som helst välja bort sådan kommunikation, vanligtvis via en länk längst ner i e-postmeddelandet, i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser.

Revideringar

Xero Shoes kan ändra dessa villkor från en tid till annan och du bör därför kontrollera dessa villkor regelbundet. Om du fortsätter att använda vår webbplats anses du acceptera de uppdaterade eller ändrade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna bör du omedelbart sluta använda vår webbplats.

Om något av dessa villkor fastställs vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte verkställbart kommer det avskiljas och strykas från dessa villkor och de återstående villkoren kommer bestå och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

Begränsning av ansvar

MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER XERO SHOES OCH/ELLER DESS AGENTER OCH/ELLER TJÄNSTEMÄN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON SOM HELST SKADA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV INFORMATION, SKADA ELLER DÖDSFALL) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA MATERIALET, ÄVEN OM XERO SHOES HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR.

Inga ansvarsbegränsningar kommer gälla för skador som uppstår till följd av laglig användning av denna webbplats av dig och som beror på vårt uppsåtliga fel eller grov vårdslöshet eller som uppstår till följd av vårdslöshet orsakar kroppsskador (personskador).

Alternativ tvistlösning (ADR) för EU konsumenter:

Konsumenter har rätt att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsenhet i samband med en tvist som de inte kan lösa direkt med Xero Shoes.

ADR är ett tvistlösningsförfarande för utomrättslig lösning av nationella och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som följer av köpe- eller tjänsteavtal som ingåtts mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen, genom att en ADR-enhet ingriper och föreslår eller påtvingar en lösning eller bjuder in för att underlätta en vänskaplig lösning.

ADR-organen är organ utanför domstol (icke-rättsliga). Den alternativa tvistlösningsenheten är en neutral part (t.ex. förlikare, medlare, skiljeman, ombudsman eller klagomålsnämnd) som Xero Shoes kommer att använda för att lösa tvister om konsumenten väljer en alternativ tvistlösning. Det alternativa tvistlösningsförfarandet är billigt, enkelt och snabbt och är därför fördelaktigt för både konsumenter och näringsidkare, som på så sätt kan undvika rättegångskostnader och långdragna förfaranden.

För att lämna in ett klagomål kan konsumenterna kontakta den tjeckiska handelsinspektionen: Česká obchodní inspekce*, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, https://www.coi.cz. Denna enhet kommer också att besvara konsumenternas eventuella frågor om den alternativa tvistlösningsprocessen.

* Denna alternativa tvistlösningsenhet ingår i de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsenheter som uppfyller de obligatoriska kvalitetskraven i direktivet om alternativ tvistlösning i konsumenttvister (direktiv 2013/11 / EU om alternativ tvistlösning för konsumenter), https://ec.europa.eu /consumers/odr/

Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet finns här: https://ec.europa.eu /consumers/odr/main/index .cfm?event=main.home.chooseLanguage

Xero Shoes EU s.r.o.
Vinohradská 35/25
120 00 Prag,
Tjeckien
[email protected]