Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, met inbegrip van alle toepasselijke wetten en voorschriften en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van alle daarop betrekking hebbende lokale wetten. Wanneer je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. De inhoud van deze website wordt beschermd door het hiervoor geldende auteurs- en handelsrecht. De voorgaande paragraaf over aansprakelijkheidsbeperkingen heeft alleen betrekking op het algemene gebruik van deze website. Zij is niet van toepassing op de overeenkomst die voortvloeit uit een aankoop die je op deze website doet.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software op deze website blijven het exclusieve eigendom van Xero Shoes EU s.r.o. , met maatschappelijke zetel te Vinohradská 35/25, 120 00 Praag in Tsjechië, identificatienr: 11770589, ingeschreven in het handelsregister van de regionale rechtbank te Praag, afdeling C, nummer 357956 (hierna te noemen "Xero Shoes") en/of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectuele eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xero Shoes.

Je mag:

* geen materiaal van onze website opnieuw publiceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
* geen materiaal van onze website verkopen of verhuren.
* niets reproduceren, dupliceren, afleiden, kopiëren of anderszins exploiteren van welk materiaal op onze website en voor welk doel dan ook.
* niets van de inhoud van onze website herverdelen. Ook niet op een andere website.

Richtlijnen voor goedgekeurd gebruik van onze website

Je erkent onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op onze rechten en die het gebruik en plezier van de website door anderen niet beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat het lastigvallen of veroorzaken van ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de normale dialoogstroom binnen onze website.

Je mag onze website niet gebruiken om ongevraagd commerciële berichten te versturen. Je mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Voor het gemak van onze klanten maken wij gebruikersaccounts aan bij het plaatsen van bestellingen. Je ontvangt je gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail.

Beperkte toegang

Wij kunnen in de toekomst genoodzaakt zijn de toegang tot delen (of het geheel) van onze website te beperken en behouden ons het recht voor dit te doen. Als wij u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Toestemming

Je erkent dat je door het doen van een aankoop op deze website of door lid te worden van deze website, mogelijk
diverse e-mailcommunicatie ontvangt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bestelinformatie, nieuwsbrieven en aankondigingen. Je begrijpt verder dat recensies die voor deze website worden achtergelaten, op deze website en in online promoties kunnen verschijnen. Je begrijpt verder dat je, behalve voor e-mails die rechtstreeks betrekking hebben op een specifieke bestelling, de mogelijkheid hebt om je op elk moment af te melden voor dergelijke communicatie, meestal via een link onderaan de e-mail, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

Wijzigingen

Xero Shoes kan deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en daarom adviseren wij je deze voorwaarden regelmatig door te nemen. Als je onze website blijft gebruiken, word je geacht de bijgewerkte of gewijzigde voorwaarden te aanvaarden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, word je geacht het gebruik van onze website onmiddellijk te beëindigen.

Indien wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar is, wordt dat uit deze voorwaarden verwijderd en blijven de overige voorwaarden van kracht en bindend.

Beperking van aansprakelijkheid

DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL XERO SHOES EN/OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS EN/OF LEIDINGGEVENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, LETSEL OF OVERLIJDEN) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, ZELFS INDIEN XERO SHOES IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

Er gelden geen aansprakelijkheidsbeperkingen voor schade als gevolg van een rechtmatig gebruik van deze website door jou en als gevolg van ons opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid of als gevolg van onze nalatigheid bij het veroorzaken van lichamelijk (persoonlijk) letsel.

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) voor EU consumenten:

Klanten hebben het recht zich tot een plaatselijke entiteit voor buitengerechtelijke geschilbeslechting (ADR) te wenden in verband met een geschil dat zij niet rechtstreeks met Xero Shoes kunnen oplossen.

ADR (Alternative Dispute Resolution) is een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van nationale en grensoverschrijdende geschillen uit hoofde van contractuele verplichtingen die voortvloeien uit koop- of dienstenovereenkomsten tussen een in de Europese Unie gevestigde ondernemer en een in de Europese Unie woonachtige consument, door tussenkomst van een ADR-entiteit die een oplossing voorstelt of oplegt, dan wel uitnodigt tot een minnelijke schikking.

ADR-entiteiten zijn buitengerechtelijke (niet-gerechtelijke) entiteiten. De ADR-entiteit is een neutrale partij (bijv. bemiddelaar, mediator, arbiter, ombudsman of klachtencommissie) die Xero Shoes gebruikt om geschillen te beslechten, indien de consument voor een ADR-regeling kiest. De ADR-procedure is goedkoop, gemakkelijk en snel en is daarom voordelig voor zowel consumenten als ondernemers, die zo gerechtskosten en langdurige procedures kunnen vermijden.

Om een klacht in te dienen kunnen consumenten contact opnemen met de Tsjechische handelsinspectie: Česká obchodní inspekce*, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, https://www.coi.cz. Deze instantie kan ook eventuele vragen van consumenten over de ADR-procedure beantwoorden.

* Deze ADR-entiteit is opgenomen in de nationale lijsten van ADR-entiteiten die voldoen aan de verplichte kwaliteitseisen van de richtlijn alternatieve beslechting van consumentengeschillen (Richtlijn 2013/11 / EU betreffende alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten), https://ec.europa.eu /consumers/odr/

De website voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie is hier te vinden: https://ec.europa.eu /consumers/odr/main/index .cfm?event=main.home.chooseLanguage

Xero Shoes EU s.r.o.
Vinohradská 35/25
120 00 Praag,
Tsjechië
[email protected]